Kur'an'ın Gelecekten Haber Verme Yönünden Mucizeliği - 3

GİRİŞ: 27.08.2019 08:52      GÜNCELLEME: 27.08.2019 08:52
Rasthaber -  Kur'an-ı Kerim'in gelecekten verdiği bu haber, Müslümanların Bedir Savaşındaki zaferleriyle aynı anda olmuştur ve Müslümanların sevincini ikiye katlamıştır.

Kur'an-ı Kerim'in diğer başka mucizevî yönleri daha zikredilmiştir; örnek olarak: Bilimde, gelecekten haber vermede ve ihtilaf ve çelişkinin olmayışında ki mucizevi yönleri.[8]

4.(hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın)" ayetine bakıldığında, acaba bütün bilimler (matematik, fizik ve tıp gibi) Kur'an-ı Kerim'de var mıdır?

Kitaptaki yaş ve kuru

Allah-u Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'i "Kitabun Mubin (açıklayıcı kitap)" olarak tanıtmaktadır: " (İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir.)

[9] Çeşitli ayetlerde Peygamber (s.a.a)'in getirmiş olduğu her şey, nurlandıran ve açıklayan olarak sıfatlandırılmıştır:

(…hikmetli sahifeleri ve nurlu kitabı getiren peygamberler de tekzip olundu.)[10] Başka bir yerde ise şöyle buyurmaktadır: "

(hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.)[11] "Kuru ve yaş"tan maksat – bir önceki ve bir sonraki karinelere göre – bütün her şeyin ilmidir. Buna delil olarak şu ayette şöyle buyrulmaktadır:

(Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.)[12] Yani hiçbir şey ilahi kitapta eksik değildir ve insanlığın saadeti için gerekli olan her şey açıklanmıştır.

Bu hususta bazı ihtimaller ve görüşler vardır:

a) Ena'm Suresinin 59'uncu ayetinde geçen "Kitabun Mubin (açıklayıcı kitap)"tan maksat ya ilahi ilim ya da Levh-u Mahfuz'dur ve bu surenin 38'inci ayetindeki "Kitap"tan maksat "Ecel"dir; yani Kur'an-ı Kerim değildir. Bazı rivayetlerde ise "Kitabun Mubin"den "Açıklayıcı İmam" olarak mana edilmiştir.

b) "Kitabun Mubin (açıklayıcı kitap)"tan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in yüce batınını değerlendirdiğimizde o, "Ummu'l Kitap"tır; çünkü bütün hakikatler onda yer almaktadır ve sadece kâmil insan onlara ulaşabilir.

c) "Kitap"tan maksat Kur'an-ı Kerim'dir ve onun çeşitli derecelerinde dini ve dünyevi konular yer almaktadır.

d) "Kitap"tan maksat Kur'an-ı Kerim'dir; ama her şeyden maksat, genel külli usul ve kaidelerdir ve bunlara göre çeşitli bilimlerin ve ilimlerin temelleri atılabilir ve ilmi buluşlar ele edilebilir.

[8] Daha fazla bilgi edinmek için şu kaynaklara bakabilirsiniz:

a) Murteza, Mutahhari, Vahiy ve Nübüvvet;

b) Seyit Muhammed Hüseyin, Tabatabai, El-Mizan Tefsiri, c. 1, s. 58-73;

c)Seyit Murteza, Tusliyan, Kur'an'ın Azameti;

d) Muhammed Ali, Gerami, Kur'an-ı Kerim'i Tanıma Hakkında;

e) Nasır, Mekarim Şirazi, Kur'an ve Son Peygamber;

[9] Maide Suresi, 15. ayet.

[10] Al-i İmran Suresi, 184. ayet.

[11] Ena'm Suresi, 59. ayet.

[12] Ena'm Suresi, 38. ayet.

tebyan


YORUMLAR

REKLAM