Hucurat Suresinin Bize Öğrettikleri

Hucurât sûresi İslâmî edep ve ahlâkın önemli ilkelerini belirleyen bir sûredir.
GİRİŞ: 23.07.2021 12:41      GÜNCELLEME: 23.07.2021 12:41
Rasthaber -   Hucurat suresini okumanın sevabı hakkında Peygamber’den (s.a.a) nakledilen bu hadis yeterlidir. Peygamber (s.a.a) bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

“Hucurat suresini okuyan herkese Allah’a itaat eden veya günah işleyen kimseler sayısınca on iyilik verilir”

Bir diğer rivayette İmam Cafer-i Sadık (a.s)’den şöyle nakledilmiştir:

“İster gece olsun ve isterse gündüz Hucurat suresini okuyan herkes Muhammed’in (s.a.a) ziyaretçilerinden olacaktır.”

İtaat edenler ve günahkârlar sayısınca iyiliklerin verilmesi, bu iki grubun ayete yansıyan amelleri üzerinde dikkatlice düşündükten sonra yolunu birinciyle uyumlu ikinciyle ayrı kılması halinde mümkün olacağı apaçık ortadadır.

Yine Peygamber’in (s.a.a) ziyaretine nail olmak şuna bağlıdır: Bu surede geçen Peygamber’in (s.a.a) mübarek zatıyla oturma-kalkma adabına riayet edilmesi gerekmektedir. Çünkü okuma her yerde amelin ön hazırlığı niteliği taşımıştır.

Resûl-i Ekrem, yalnızca vahyin tebliğiyle değil aynı zamanda onun müslümanların hayatında uygulanıp topluma mal edilmesiyle de görevliydi. İşte Hucurât sûresi daha çok Hz. Peygamber’in ahlâk alanındaki eğitimcilik göreviyle ilgili bir sûredir.

Sûrenin muhtevası iki bölüm halinde incelenebilir. Birinci bölümde (âyet 1-10) iyi huylara ve erdemli davranışlara dair buyruklar, ikincisinde (âyet 11-18) kötü huylar ve çirkin davranışlarla ilgili yasaklar yer almaktadır. Allah’a ve resulüne saygılı olmayı emreden ilk beş âyette bütün toplumların ahlâk anlayışında önemli bir yeri olan saygı konusu üzerinde durulmaktadır.

Hucurât sûresinin nüzûl sebebi olarak Temîmoğulları kabilesinden bazı kişilerin Medine’ye gelip Hz. Peygamber ile görüşmek isterken ortaya koydukları kaba tavır gösterilir. Rivayete göre Resûl-i Ekrem, mescide bitişik odalardan birinde gündüz vakti istirahat ederken bu bedevîler dışarıdan yüksek sesle, “Hey Muhammed, kalk, biz geldik!” diye bağırıp çağırmışlar, bunun üzerine Resûlullah alelacele giyinip yanlarına çıkmış, onları mescide alarak görüşmeye başlamış, fakat kaba tutumlarından rahatsız olmuştu

Hucurât sûresi İslâmî edep ve ahlâkın önemli ilkelerini belirleyen bir sûredir. Bu kısa sûrede “ey iman edenler” hitabı beş defa tekrarlanır. Birincisinde Allah’a karşı saygılı olunması emredilir. İkincisinde Hz. Peygamber’e karşı saygılı davranma ve küstahça hareketlerden sakınma tavsiye edilir. Üçüncüsünde sorumsuzların sözlerine güvenilmeyeceği, onların getirdiği haberlerin araştırılması gerektiği vurgulanır; toplum ilişkilerinde dürüstlük, açıklık, adalet ve barış ilkelerinin geçerli olması istenir. Dördüncüsünde toplulukların birbirlerini aşağılamaktan uzak durması emredilir. Beşincisinde kötü düşünce ile hareket etmenin, buna bağlı olarak dedikodu yapmanın çirkinliği üzerinde durulur. Nihayet bütün insanlara şâmil olmak üzere “ey insanlar” şeklindeki hitaptan sonra çeşitli kavim ve kabilelerin var oluşunun savaş sebebi değil tanışma ve anlaşma vesilesi olduğuna dikkat çekilir.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM