Hamrau'l-Esed Gazvesi

GİRİŞ: 31.05.2020 00:05      GÜNCELLEME: 31.05.2020 00:05
Rasthaber -  Hamrau’l Esed Gazvesi (Arapça: غزوة حمراء الأسد); Hicretin üçüncü yılında, Uhud gazvesinden bir gün sonra gerçekleşmiştir. Allah Resulü (s.a.a) bu savaşla, müşriklerin yeniden Medine’ye saldırmasına engel olmayı hedeflemiştir.
Hamrau’l Esed’de bir muharebe gerçekleşmemiş ve bundan dolayı da bazıları bu savaşı gazvelerden saymamışlardır.

Gazvenin Zamanı ve Coğrafi Konumu
Hamrau’l Esed Gazvesi, Hicretin üçüncü yılı Şevval ayının sekizinde, Uhud gazvesinden bir gün sonra, Medine’nin sekiz veya on mil güneyindeki (yaklaşık 20 km) "Hamrau’l Esed" bölgesinde meydana gelmiştir.[1]

Gazvenin Şekillenmesi
Uhud savaşının ertesi günü, (yaralılar kendi yaralarını tedavi etmekle meşgul iken) sabah namazından sonra, Allah Resulü (s.a.a) Bilal’e şöyle nida etmesini emretti:

“Resûlullah, düşmanınızı takip etmenizi size emrediyor! Dün, Uhud savaşında bizimle birlikte çarpışmada bulunmayanlar gelmeyeceklerdir. Sadece, Uhud savaşına katılanlar geleceklerdir!”[2]
Başka bir rivayette Allah Resulünün (s.a.a) sadece Uhud savaşında yaralananların kendisiyle gelmesine izin verdiği nakledilmiştir.[3]

İlk rivayet esasınca, Uhud savaşına katılan 700 Müslümandan 70’den fazlası şehit düşmüş[4] ve onlardan geriye kalanların hepsi de Hamrau’l Esed savaşına katılmıştır.[5]

Ancak ikinci rivayet esasınca, bu seferde Hz. Fahr-i Kainat Efendimize (s.a.a) 60[6] veya 70 kişi[7] eşlik etmiştir. Yani Uhud savaşında yaralananlar bu sefere katılmıştır.[8] Nitekim Allah Teala’nın Al-i İmran suresinin 172. ayetindeki buyruğu “Savaşta yara aldıktan sonra, yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına icabet edenlerden iyi ve takvalı olanlar için büyük bir mükâfat vardır.”[Not 1] ve Allah Resulünün (s.a.a) “Şüphesiz Allah’ın emirlerinde sabitkadem olan ve düşmanını takip eden gruptur. Bu (iş) düşman için daha fazla ziyan vericidir; çok fazla ve geniş yankı uyandırır.”[Not 2] sözü, ikinci görüşü desteklemektedir.[9]
Şemsi Şami, bu iki görüşü cem etmeye çalışmıştır.[10] Zayıf bir rivayette de, Allah Resulü'nün (s.a.a) Uhud savaşına katılan veya katılmayanlardan oluşturduğu bir orduyu bu gazveye götürdüğü nakledilmiştir.[11]

Her hâlükârda Uhud savaşında yaralananlar, Allah Resulü'nün (s.a.a) emrine icabet ederek, silahlarını kuşanmışlardır. Bu arada diğerlerinden daha çok yara alan Seleme oğulları kabilesinden 40 kişi de Hz. Peygamber'e (s.a.a) katılmışlardır. Abdullah b. Sehl ve kardeşi Rafi’ gibi merkebi olmayan bazıları da düşe kalka kendilerini Hz. Peygamber’e (s.a.a) yetiştirmişlerdir. Sadece Uhud savaşında bulunmayan Cabir b. Abdullah, Hz. Resul'ün (s.a.a) izniyle Müslümanların ordusuna katılmıştır.[12]
Allah Resulü (s.a.a) Uhud savaşından sonra toplanan sancağı İmam Ali’ye (a.s) verdi (başka bir görüşe göre Ebu Bekir’e) ve kendisi de aldığı yaralara rağmen mescide giderek, namaz kıldı ve ardından savaş kıyafetlerini kuşanarak, savaşa çıktı.[13]

Savaşın Hedefi
Allah-u Teala’nın emriyle vuku bulan bu savaşta, Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) hedefi[14] müşrikleri Medine’ye yeniden saldırmaktan korkutmak, Müslümanların gücünü düşmana sergilemek ve Uhud savaşında alınan yara ve yenilginin düşmanlarla mücadele etmedeki azim ve iradelerini zayıflatmadığını göstermekti.[15]
Allah Resulü'nün (s.a.a) Müslümanları savaşmak için hazırlarken yaptığı konuşma da buna işaret etmektedir: “… bu (iş) düşman için daha fazla ziyan vericidir; çok fazla ve geniş yankı uyandırır.”[16]
Başka bir rivayete göre Allah Resulü (s.a.a) müşriklerin Revha’da Medine’ye yeniden saldırmaktan söz ettiklerinden haberdar olunca, Müslümanları onların peşine düşmeleri için bir araya toplamıştır.[17]

Kaynakça
 İbn-i Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 3, s. 107 - 108; İbn-i Sa’d, Tabakat, c. 2, s. 49.
 Vakıdi, Kitabu’l Meğazi, c. 1, s. 300; İbn-i Sa’d, Tabakat, c. 2, s. 39, 42 – 43.
 Kummi, Tefsiru’l Kummi, Al-i İmran Suresi: 172 – 174. ayetlerinin tefsiri.
 Vakıdi, Kitabu’l Meğazi, c. 1, s. 300; İbn-i Sa’d, Tabakat, c. 2, s. 39, 42 - 43.
 İbn-i Kesir, el-Bidayetu ve’n-Nihaye, c. 2, cüz 4, s. 51 - 52.
 Makdisi, Kitabu’l Bed’u ve’t-Tarih, c. 4, s. 205.
 Tabersi, Mecmeu’l Beyan, Al-i İmran Suresi: 172 – 174. ayetlerinin tefsiri.
 Amuli, es-Sahih min Sireti’n-Nebi, c. 4, s. 335.
 Tabersi, Mecmeu’l Beyan, A-li İmran Suresi: 172 – 174. ayetlerin tefsiri; Amuli, es-Sahih min Sireti’n-Nebi, c. 4, s. 335.
 Şemsi Şami, Subulu’l Huda ve’r-Reşad, c. 4, s. 447.
 Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 1, s. 403.
 Vakıdi, Kitabu’l Meğazi, c. 1, s. 334 - 336.
 Vakıdi, Kitabu’l Meğazi, c. 1, s. 336 – 337; Tabersi, E’lamu’l Vera, c. 1, s. 183 – 184; İbn-i Şehraşub, Menakıb, c. 1, s. 167.
 Al-i İmran Suresi, 172 – 174. ayetler; Kummi, Tefsiru’l Kummi, Al-i İmran Suresi, 172 – 174. ayetlerin tefsiri; Tabersi, Mecmeu’l Beyan, Al-i İmran Suresi, 172 – 174. ayetlerin tefsiri.
 İbn-i Hişam, es-Siretu’n-Nebeviyye, c. 3, s. 107; İbn-i Hazm, Cevamiu’s-Sire, s. 175.
 Taberi, Cami’, Al-i İmran Suresi, 172. ayetin tefsiri; Mecmeu’l Beyan, Al-i İmran Suresi, 172 – 174. ayetlerin tefsiri.
 Bakınız: Tabersi, Mecmeu’l Beyan, Al-i İmran Suresi, 172 – 174. ayetlerin tefsiri; Şemsi Şami, Subulu’l Huda ve’r-Reşad, c. 4, s. 438 – 439 ve 441.

wikishia

YORUMLAR

REKLAM