MEB Resmen Duyurdu!

GİRİŞ: 30.12.2020 10:04      GÜNCELLEME: 30.12.2020 10:04
Rasthaber - Öğretmenlik alan değişikliği başvurularını tamamlayan öğretmenler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu ve beklene oldu, sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB), 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu da yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği 1. aşama başvurularını 4-8 Ocak 2021’de alacak, atamalar ise 26 Ocak 2021'de yapılacak. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
 
Alan değişikliği sonuçları personel.meb.gov.tr adresinde ilan edildi. MEB yayımladığı takvim içerisinde sonuçların 29 Aralık Salı günü erişime açılacağını bildirmişti.
 
GÖREVE BAŞLAMA NE ZAMAN?
 
Öğretmenlerin kararnameleri Bakanlık tarafından sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilecek. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlere okul/kurum müdürlüklerince tebligat yapılacak ve tebligata ilişkin belge okul/kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Ayrılma ve başlama işlemleri ekli takvimde belirtilen tarihler ve açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır.
 
MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU 

 
Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB), 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği 1. aşama başvurularını 4-8 Ocak 2021’de alacak, atamalar ise 26 Ocak 2021'de yapılacak. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 
 
 
MEB YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNU YAYINLADI!
 
MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru şartlarını Bakanlığı internet sitesinde yayınladı. Yayınlanan 2021 yer değiştirme kılavuzunda bu bilgilere yer verildi:
 
"652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak eğitim kurumları Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 28 Şubat 2021 tarihi esas alınacak." 
 
YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI NASIL YAPILACAK? 
 
Mazerete bağlı yer değiştirme atamaları tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. MEB başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor. 
 
Yayınlanan kılavuzda sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen
öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabileceği belirtildi. 
 
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
2021 yer değiştirme başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru belgeleri de eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu
müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak. 
 
Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak. 
 
Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 15 Şubat 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek. 
 
Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacak. 
 
İŞTE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 

 
MAZERET DURUMLARI
 
Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
 
Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,
hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek 
 
Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. 
 
 Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
 
Öğretmenlerden eşleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığınatabi olarak çalışanlar,
c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a)  ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,  eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
 
Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
 
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinindeğiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,  can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
 
Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
 
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM